ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД

СҮҮЛИЙН ЖИЛҮҮДЭД

 • 2014

 • Багануурын нүүрсний уурхай болон Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл сумын нутагт орших “Сентеррагоулд Монголия” ХХКийн талбайнуудад тус тус цооногийн геофизикийн судалгааг хийж гүйцэтгэсэн

 • 2015-2016

 • Дундговь аймаг, Гурвансайхан, Сайнцагаан, Өлзийт сумдын нутагт орших, Хар тойром 13544, Хар тойром-1, 14907Х, Үнст худаг 14911А тусгай зөвшөөрөлтэй талбай дээр өрөмдсөн хайгуулын цооногуудад болон талбайн хэмжээнд геофизикийн судалгаагаар чулуулгийн хил зааг, нүүрсний үеийн зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон.

 • Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутагт орших XV-012600 Хар-Сэрвэгэн, MV-17162 Баруун Ноён Уул-1 тусгай зөвшөөрлийн талбайд өрөмдөгдсөн хайгуулын цооногуудад геофизикийн судалгаагаар чулуулгийн хил зааг, нүүрсний үеийн зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон.

 • Төв аймгийн Бүрэн сумын нутагт орших XY-015446 тусгай зөвшөөрлийн талбайд нүүрсний үе давхарга зузааныг тодорхойлох

 • Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Шивээ -Овоо нүүрсний уурхайд өрөмдөгдсөн цооногуудад цооногийн геофизикийн судалгаагаар нүүрсний үе давхарга зузааныг тодорхойлж мөн гидрогеологийн цооногуудад уст үеийг олж илрүүлэн шүүр байрлах интервалийг тодорхойлсон

 • Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын нутагт орших XV-014156 тоот нүүрсний хайгуулын талбайд
  өрөмдөгдсөн хайгуулын цооногуудад геофизикийн судалгаагаар чулуулгийн хил зааг, нүүрсний үеийн зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон

 • 2016-2017

 • Нүүрсний хайгуулын цооногуудад natural gamma, dual density, Resistivity, Caliper, Deviation болон
  Magnnetic susceptibility, Spectrometer аргачлалуудаар чулуулгийн хил зааг, нүүрсний үеийн зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон

 • Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших Нарийнсухайтын нүүрсний уурхайд цооногийн геофизикийн судалгаа

 • Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутагт орших Бор толгой нэртэй XV-017824 тоот
  нүүрсний хайгуулын талбайд өрөмдөгдсөн хайгуулын цооногуудад геофизикийн
  судалгаагаар чулуулгийн хил зааг, нүүрсний үеийн зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг
  тодорхойлсон

 • Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших Нарийн сухайтын нүүрсний уурхайд
  цооногийн геофизикийн судалгаа

 • 2017-2018

 • Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутагт орших XV-012600 Хар-Сэрвэгэн, MV-17162Баруун Ноён Уул-1 тусгай зөвшөөрлийн талбайд өрөмдөгдсөн хайгуулын цооногуудад геофизикийн судалгаагаар
  чулуулгийн хил зааг, нүүрсний үеийн зузаан,цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон.

 • Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших Баянтэсийн MV-017038 тусгай
  зөвшөөрөлтэй талбайн хайгуулын цооногуудад каротажийн судалгаа хийж нүүрсний үеийн
  зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон

 • Дорнод аймагт байрлах MV-020975, MV-020976 тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хайгуулын
  цооногуудад каротажийн судалгаа хийж нүүрсний үеийн зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон

 • Өмнөговь аймаг Манлай суманд байрлах хайгуулын талбайд өрөмдсөн хайгуулын
  цооногуудад Дорнод аймагт байрлах MV-020975, MV-020976 тусгай каротажийн судалгаа
  хийж нүүрсний үеийн зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон

 • Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Эрдэнэс Таван Толгой ХК-ийн Бортээг болон бусад хэсгийн
  нарийвчилсан хайгуулын 62 300 тууш метр өрөмдлөгийн геофизикийн ажлаар dual density, gamma,
  resistivity PR, dipmeter, caliper, deviation, sonic болон усны түвшин зэргийг тодорхойлон, нүүрсний үе, давхарга, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон.

 • 2018-2019

 • Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд байрлах Барууннараан нүүрсний ордын ашиглалтын хайгуулын цооногуудад нүүрсний үеийн зузаан, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон

 • Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутагт орших XV-12600, MV-1 MV-17162,MV-19149,MV-20800, MV-
  20803,XV-12600 тусгай зөвшөөрлийн талбайд өрөмдөгдсөн хайгуулын цооногуудад геофизикийн судалгаагаар чулуулгийн хи лзааг, нүүрсний үеийн зузаан,цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон.

 • Ховд аймгийн Дарви сумын дахь Хөшөөтийн уурхайн ашиглалтын хайгуулын цооногуудад дижитал
  каротажийн станцаар dual density, gamma, resistivity PR, dipmeter, caliper, deviation, sonic болон усны түвшин зэргийг тодорхойлон, нүүрсний үе, давхарга, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон.

 • Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суман дахь XV-013150, XV-017703 тусгай зөвшөөрлийн
  талбайн хайгуулцооногуудад дижитал каротажийн станцаар dual density, gamma, resistivity
  PR, dipmeter, caliper, deviation, sonic болон усны түвшин зэргийг тодорхойлон, нүүрсний үе, давхарга, цооногийн хазайлт зэргийг тодорхойлсон.