Нүүрсний чанарын үзүүлэлтүүд

НҮҮРСНИЙ ТЕХНИКИЙН АНАЛИЗ  НҮҮРСНИЙ ТЕХНИКИЙН АНАЛИЗ
Техникийн анализид нүүрсэнд анхлан хийгдэх дараахи зайлшгүй шинжилгээ
орно. Үүнд:

 •  Чийглэг (%)  Чийглэг (%)
 •  Дэгдэмхийн агуулга (%)
 •  Хүхрийн агуулга (%)
 •  Үнслэг (%)
 •  Илч өгөлт (kcal/kg, Btu/lb)

Анализийн үндсэн дээр тухайн ордын нүүрсний гарал үүсэл, нүүрсжилт, шинж
чанарын талаархи тодорхой дүгнэлтийг гаргах тул өндөр ач холбогдолтой.


Бусад чанарын үзүүлэлтүүд Бусад чанарын үзүүлэлтүүд
Үүнд:

 •  Фосфоржилт (%) фр ( )
 •  Пластометрийн зузаан / Sapozhnikov Plastometer /
 •  Чөлөөт хөөлтийн зэрэг /FSN/
 •  Бөсөх индекс /Caking index/
 •  Рога индекс
 •  Дилатометрийн үзүүлэлт
 •  Витринитийн ойлтын зэрэг /Vitrinite reflectance/
 •  Эрдсийн шинжилгээ
 •  Петрографийн шинжилгээ

Болон бусад шинжилгээний үзүүлэлтүүд байдаг . Эдгээр чанарын үзүүлэлтээр
тухайн нүүрсний коксжих эрчим хүч хими технологийн шинж төрхийн талаар тухайн нүүрсний коксжих, эрчим хүч, хими технологийн шинж төрхийн талаар
тодорхойлолтыг гаргана.

Уншсан 8033