Мэдээлэл боловсруулалт

   Операторууд тоон ASCII (LAS file) форматаар болон 2 хувь цаасан дээр хэвлэн геологуудад хүлээлгэн өгдөг. Захиалагчийн хүсэлтээр хэвлэх материалын хэмжээг өөрчлөх боломжтой.

Мэдээллийн нарийвчилсан боловсруулалт

    Oператорууд“WellCad 4.4”ашиглан өөрсдийн хийсэн цооногийн геофизикийн судалгааны мэдээллээ геологийн зүсэлтийн хамт оруулж боловсруулалт хийдэг.

Талбайн геофизикийн боловсруулалтыг Geosoft OASIS MONTAJ, Surfer 8.0, Res 1D, 2D, 3D, MapInfo, ArcGIS 9.3, EnCom PA, EnComModelVision програмуудыг ашиглан хийдэг.