Service

Хайгуулын өрөмдлөг

3000м хүртэлх гүнд бүх төрлийн хэмжээний диаметрээр өрөмдлөг хийдэг бөгөөд бүх төрлийн гадаргууд